Algemene voorwaarden

Art. 1: Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Sprookjesstof
Eigenaar en zaakvoerder: Nancy David
Adres onderneming: Vinkenstraat 2, 8310 Assebroek (België)
E-commerce website: www.sprookjesstof.be
E-mailadressen: info@sprookjesstof.be of sprookjesstof@gmail.com  
Telefoonnummer: 0499/76 40 19 en 050/49 01 42
Ondernemingsnummer (KBO): 0647 723 735
BTW-nummer: BE 0647.723.735
Bankrekening (VDK spaarbank): BE 28 8917 5404 0220 (BIC VDSP BE91)

Art. 2: Algemene bepalingen

Sprookjesstof biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen op de e-commerce website www.sprookjesstof.be.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling verbindt de klant zich ertoe akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.

Art. 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW. Verzendingskosten en eventuele kosten verbonden aan het gebruik van een betaalwijze zijn niet inbegrepen en worden (indien aangerekend) apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Waardebonnen zijn niet inruilbaar voor geld.

Art. 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Sprookjesstof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sprookjesstof is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze van bepaalde artikelen, verzoekt Sprookjesstof om hierover vooraf contact op te nemen (Art. 1: Ondernemingsgegevens).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde door Sprookjesstof worden aangepast of ingetrokken. Sprookjesstof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 5: Online aankopen

De aankoop van (een) product(en) op de website van Sprookjesstof komt tot stand op het moment dat de klant op de knop "Bestelling met betaalverplichting" klikt, waarna de klant een bevestigingsmail van Sprookjesstof ontvangt.

Online betalen kan direct en veilig. Sprookjesstof werkt hiervoor samen met de Nederlandse PSP Mollie (www.mollie.com). De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen: overschrijving op rekening (kostenloos), Bancontact/MisterCash (kostenloos), Visa of Mastercard (kosten: 0,18 euro + 1,6%) of iDeal (kosten: 0,23 euro).

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren en dit binnen de 14 kalenderdagen.

Sprookjesstof is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Art. 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de website van Sprookjesstof worden geleverd in België en Nederland, maar kunnen ook ter plaatse bij Sprookjesstof worden afgehaald en betaald.

Verzendingskosten worden aangerekend. Deze kosten worden getoond bij de afrekening van de bestelde goederen en worden op de factuur afzonderlijk vermeld.

Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de Klant en kan aanleiding geven tot extra kosten enkel ten laste van de Klant.

Bestellingen worden verstuurd binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling (tenzij dit anders met de Klant wordt afgesproken).

Voor de verzending werkt Sprookjesstof met Bpost. Het pakket kan live online gevolgd worden.

De leveringstermijn wordt geschat op 2 werkdagen maar is echter niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door Sprookjesstof.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Sprookjesstof was geboden.

Art. 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom Sprookjesstof.

Art. 8: Klachten

Klachten inzake een foutieve levering, een zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 8 dagen na ontvangstdatum worden gemeld aan Sprookjesstof (Art. 1: Ondernemingsgegevens).

Art. 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Sprookjesstof.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Sprookjesstof (Art. 1: Ondernemingsgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of via e-mail; niet via de website www.sprookjesstof.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Sprookjesstof terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Enkel (onbeschadigde) artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Het terugsturen en terugbetalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50 cm en veelvouden hiervan.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst en evenmin voor de levering van tijdschriften of magazines.

Art. 10: Waarborg

De waarborg die Sprookjesstof biedt beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Art. 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sprookjesstof om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Art. 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Sprookjesstof kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Art. 13: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 14: Beperking van aansprakelijkheid

Sprookjesstof is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden.

Sprookjesstof kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u contact opnemen met Sprookjesstof.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sprookjesstof geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sprookjesstof kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sprookjesstof verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Art. 15: Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de domeinnaam, logo’s, tekeningen, merken, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sprookjesstof of rechthoudende derden. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Nancy David.

Art. 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge. Informatie over alternatieve geschillenbemiddeling is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Sprookjesstof, Vinkenstraat 2, 8310 Assebroek (België) (email: info@sprookjesstof.be) :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop